Spotkanie raportujące – powiadomienie uczestników – dotacje i subwencje

W związku z audytem programu nr ULG/44 8 4 /2015 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą diagnozie wydatkowania budżetu z Luksemburskiego Programu Edukacyjnego

Plan dyskusja podczas panelu zawiera następujące grupy panelowe:

 • Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 1)
 • Analiza aktywności samorządów gminnych i powiatowych województwa podkarpackiego w wykorzystywaniu funduszy strukturalnych
 • Komplementarność działań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013
 • Badanie efektów netto projektów wspierających wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw
 • Audyt jakości implementacji priorytetów EFS na przykładzie kursu szkoleniowego Hotele Na Szkolenia w Lodzi
 • Ocena systemu zarządzania PO Kl na poziomie regionalnym (województwo świętokrzyskie)
 • Ocena skuteczności i efektywności instytucji uczestniczących we wdrażaniu komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w tym procesu komunikacji wewnętrznej
 • Badanie osiągniętych wartości wskaźników rezultatu komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ETAP I
 • Ocena przewidywanego wpływu wybieranych projektów z zakresu modernizacji i rozbudowy infrastruktury społecznej na rozwój społeczno-gospodarczy kraju, w tym na osiągnięcie celów zapisanych w dokumentach programowych
 • Opracowanie metodologii liczenia wskaźnika międzygałęziowej dostępności transportowej terytorium Polski oraz jego oszacowanie
 • Badanie ścieżek prowadzących osoby zagrożone wykluczeniem społecznym do zatrudnienia w ramach Działania 1.5 SPO RZL 2004-2006
 • Przygotowanie instytucjonalne wybranych beneficjentów do wdrażania projektów systemowych w ramach Priorytetu III PO KL
 • Ocena systemu realizacji polityki spójności w Polsce w ramach perspektywy 2004-2006

  Program będzie omówiony pod kątem skuteczności w wymienionych nizej uprawomocnionych dotacyjnie branżach (klasyfikacja wg PKD).:
 • Produkcja bielizny
 • Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych
 • Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne
 • Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
 • Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej
 • Działalność związana z pakowaniem
 • Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

  Dla priorytetu „Szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: kłodzki oraz wrzesiński

  Upoważnieni beneficjenci to: Wolsztyńska Fabryka Mebli Sp.z o.o., Viscoplast S.A., tierspol, „, Stowarzyszenie Telewizji Kablowej „CENTRUM” Zgierz , „PSP POLSKA” , ASTEC , Ekoplon S.A., GIPSY KINGS Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Janusz Borowiec, MINDWIZARD , SKŁADY VOX SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, TRENET , FIS Henryk Franecki, Wojciech Stanisław Szewczak, Iwona Szewczak prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą „Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Aster Dental”, Zakład Mechaniczny – Jabłoński

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.